LETTER OF ELUCIDATION PURSUANT TO THE PRIVACY ACT

These elucidative information are given pursuant to the Privacy Act number 6698 (the “Law”). Due to this;

 • Personal Data and Personal Data Processing: Pursuant to the Personal Data Protection Act (briefly as “PDPA”); all kinds of information of a real person whose identity is known or definable is “personal data”, and all kinds of processes performed on data as obtaining personal data completely or partially automatically or by unautomated means provided that it is a part of any data registration system, recording, storing, protecting, changing, rearranging, explaining, transferring, taking over, making obtainable, classifying or preventing use of it are “processing of personal data”.
 • Identity of Data Supervisor or Representative, if any: Data supervisor is Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • Purpose of Processing Personal Data: Real Person Customer’s personal data may be processed for all activities our Bank may perform pursuant to all kinds of legislations including those it may offer in the capacity of agency, intermediary or other titles, for purposes primarily those to fulfill all its liabilities arising from legislations and contract and including but not limited with offering and fulfilling all kinds of services as banking services, finance (loan) providing services, insurance, pension and other agency services and mediation services, quality standards, security, settlement of disputes, recording and inspecting communications, transmissions and transactions, carrying out relations established/to be established by the agreements concluded/to be concluded with the Bank, improving product and service quality, promotion and marketing them, product studies, determining products and services appealing for the customers, customer satisfaction studies, increasing productivity and profitability, information researches, modelling, obtaining, measuring, analyzing, reporting and evaluating admiration and evaluation by questionnaire and other ways, customer loyalty studies, publications, promotion and commercial electronic mail sending, R&D activities, strategy determination, arranging and conducting legal, commercial and other kinds of relations between the bank and the customer, fulfilling storing, reporting, informing obligations of the Bank stipulated by Banking Regulation and Supervision Agency, T.R. Central Bank, Financial Crimes Investigation Board, OFAC and other national and international authorities and also for fulfilling all kinds of liabilities imposed on the Bank according to legislations and contractual relations.
 • To Whom and for Which Purposes the Processed Personal Data may be Transferred: Personal data of the real person Customer; may be transferred to BRSA CMB, CBRT, Revenue Administration, Financial Crimes Investigation Board, OFAC, Credit Reference Agency, Interbank Card Center, the Banks Association of Turkey Risk Center, judicial and administrative authorities and not limited to these, all other national and international competent authorities, all national and international authorized real and legal persons the national and international regulations have stipulated, partners of the Bank, subsidiaries, parent partnership, controlling shareholder, direct and indirect affiliates and partnerships, credit agencies, financial institutions and establishment associations, real and legal persons the Bank is in direct and indirect relation and real and legal persons the Bank receive/offer service from/to, homeland and abroad, for the abovementioned purposes.
 • Method and Legal Reason for Personal Data Collection: For the abovementioned purposes, personal data of the real person may be collected through; General Directorate, Departments, Regional Directorates, Branches and other service units of the Bank, also its subsidiaries, real and legal persons it is in cooperation with/receiving and offering service/it is within business relation, national and international authorities/institutions, Identity Sharing System, Address Sharing System, all kinds of systems as Turkish Land Registry and Cadaster Information System, ATM, BTM, Kiosk, POS, payment tools, websites, social media, internet banking, mobile banking, telephone banking, call center, mobile applications, telephones, computers and cameras, registered electronic mail, electronic mail, post, fax, short message, swift and such/others of General Directorate, Departments, Regional Directorates, Branches and other service units, all kinds of notifications, applications, interviews and such/others, by written, oral, electronic or other ways.
 • Other Rights of the Customer: Primarily the situations stipulated in the 28th article of PDPA, reserving all relevant exemptions, real person Customer, applying to the Bank, and to be and to use within the framework of the conditions determined in PDPA, has the right to; (a) know if his/her personal data has been processed, (b) request information about it if it has been processed, (c) know the purpose of the processing and whether it has been used in accordance with these purposes, (d) know the third parties to whom it has been transferred abroad or in the country, (e) request correction in case of incomplete or incorrect processing of personal data, (f) request deletion or destruction of personal data within the framework of the conditions stipulated in the 7th article of PDPA, (g) request notifying the processes made pursuant to items (d) and (e) to third parties to whom personal data is transferred, (h) object to a consequence arisen against the person by the analysis of the processed data exclusively through automated systems (i) claim damages to be indemnified in case exposed to any damage for the illegal processing of these personal data.
 • You may send your requests relevant to your personal data to albarakaturk@hs03.kep.tr REM address or through our Branches, in written and signed.
 • While using your rights, our Bank’s right to claim fee/costs is reserved in case legislation allows.

 

TURKISH

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UYARINCA AYDINLATMA YAZISI

 

İşbu aydınlatıcı bilgilendirmeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca yapılmaktadır. Buna göre;

 • Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) uyarınca; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise “kişisel verilerin işlenmesi”dir.
 • Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu Meeting Point Turkey A.Ş. dir.
 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Seyahat Acentacılığı, konaklama ve ulaşım hizmetleri,ören yerleri ziyareti, tur ve transfer işlerinin planlanması ve icrası, iş başvurularının değerlendirilmesi ve personel temini gibi her türlü hizmetlerin sunulması ve yerine getirilmesi, kalite standartları, güvenlik, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi, şirketimiz ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması, tanıtımı ve pazarlanması, ürün çalışmaları, müşteriye hitap eden ürün ve hizmetlerin tespiti, müşteri memnuniyeti çalışmaları, verim ve kârlılık artırılması, bilgi araştırmaları, modelleme, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve değerlendirme yapılması, müşteri bağlılığı çalışmaları, yayın, promosyon ve ticari elektronik ileti gönderimi, ar-ge faaliyetleri, strateji belirlenmesi, acentamız ile müşterileri ve / veya (oteller, taşımacılık firmaları, havayolu şirketleri, insan kaynakları, organizasyon ve rehberlik hizmetleri gibi tedarikçileri arasındaki hukuki, ticari ve sair her türlü ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi,şirketimizin Turizm, Maliye, Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları, Valilikler, Belediyeler, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer il müdürlükleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve ilgili diğer meslek kuruluşları gibi, ulusal ve uluslararası diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuattan, sözleşmelerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmesi gibi amaçlar başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mevzuat uyarınca şirketimizin acenta, aracı ve / veya konaklama tesisi gibi diğer sıfatlarla sunabilecekleri de dâhil olmak üzere gerçekleştirebileceği bilcümle faaliyetlerinde ve yine mevzuat ve sözleşmesel ilişkiler uyarınca şirketimize yüklenen bilcümle yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanmak amacıyla gerçek kişi Müşteri’nin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Gerçek kişi Müşteri, personel, tedarikçi veya tedarikçi çalışanı olanların kişisel verileri ; Turizm, Maliye, Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları, Valilikler, Belediyeler, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer il müdürlükleri gibi, ulusal ve uluslararası diğer otoriteler, TÜRSAB ve ilgili diğer meslek kuruluşları, adli ve idari merciler ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm ulusal ve uluslararası yetkili otoriteler/merciler/kurumlar, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin öngördüğü ulusal ve uluslararası yetkili tüm gerçek ve tüzel kişiler, şirketimizin ortakları, bağlı ortaklıkları, ana ortaklığı, hâkim ortağı, doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ortaklıkları, Turizm mevzuatında sayılan veya turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer kuruluşlar ve kuruluş birlikleri, şirketimizin doğrudan ve dolaylı olarak iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet aldığı ve hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışına yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Yukarıda belirtilen amaçlarla gerçek kişi Müşteri, personel, tedarikçi veya tedarikçi çalışanı olanların kişisel verileri; şirketimizin merkez ve şubeleri ile ilgili diğer birimleri ve diğer hizmet birimleri, iştirakleri, işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, TAKBİS, ATS, POS, ödeme talimatı, tur satış ve rezervasyon , transfer, konaklama vs. taleplerin internet üzerinden online olarak veya manuel olarak alınması gibi her türlü sistemler, internet siteleri, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, şirketimizin merkez ve şubeleri ile diğer hizmet birimlerine ait telefonlar, bilgisayarlar ve kameralar, kayıtlı elektronik posta, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj, swift ve benzerleri/diğerleri, şirketimize yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
 • İlgili Kişinin Diğer Hakları: KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla şirketimize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere kanunda ilgili kişi olarak tanımlanan gerçek kişiler, (a) kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK’nın 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
 • Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; kvkk@meetingpointturkey.com adresi veya Şubelerimiz aracılığıyla yazılı ve imzalı olarak şirketimize iletebilirsiniz.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanırken, mevzuatın izin vermesi halinde şirketimizin ücret/masraf talep etme hakkı saklıdır.