Skip to content

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUN UYARINCA AYDINLATMA YAZISI

İşbu aydınlatıcı bilgilendirmeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca yapılmaktadır. Buna göre;

  • Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) uyarınca; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ise “kişisel verilerin işlenmesi”dir.
  • Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: Veri sorumlusu Meeting Point Turkey A.Ş. dir.
  • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Seyahat Acentacılığı, konaklama ve ulaşım hizmetleri,ören yerleri ziyareti, tur ve transfer işlerinin planlanması ve icrası, iş başvurularının değerlendirilmesi ve personel temini gibi her türlü hizmetlerin sunulması ve yerine getirilmesi, kalite standartları, güvenlik, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi, şirketimiz ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılması, tanıtımı ve pazarlanması, ürün çalışmaları, müşteriye hitap eden ürün ve hizmetlerin tespiti, müşteri memnuniyeti çalışmaları, verim ve kârlılık artırılması, bilgi araştırmaları, modelleme, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve değerlendirme yapılması, müşteri bağlılığı çalışmaları, yayın, promosyon ve ticari elektronik ileti gönderimi, ar-ge faaliyetleri, strateji belirlenmesi, acentamız ile müşterileri ve / veya (oteller, taşımacılık firmaları, havayolu şirketleri, insan kaynakları, organizasyon ve rehberlik hizmetleri gibi tedarikçileri arasındaki hukuki, ticari ve sair her türlü ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi,şirketimizin Turizm, Maliye, Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları, Valilikler, Belediyeler, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer il müdürlükleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve ilgili diğer meslek kuruluşları gibi, ulusal ve uluslararası diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuattan, sözleşmelerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmesi gibi amaçlar başta olmak ve fakat bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mevzuat uyarınca şirketimizin acenta, aracı ve / veya konaklama tesisi gibi diğer sıfatlarla sunabilecekleri de dâhil olmak üzere gerçekleştirebileceği bilcümle faaliyetlerinde ve yine mevzuat ve sözleşmesel ilişkiler uyarınca şirketimize yüklenen bilcümle yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanmak amacıyla gerçek kişi Müşteri’nin kişisel verileri işlenebilecektir.
  • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Gerçek kişi Müşteri, personel, tedarikçi veya tedarikçi çalışanı olanların kişisel verileri ; Turizm, Maliye, Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları, Valilikler, Belediyeler, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer il müdürlükleri gibi, ulusal ve uluslararası diğer otoriteler, TÜRSAB ve ilgili diğer meslek kuruluşları, adli ve idari merciler ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm ulusal ve uluslararası yetkili otoriteler/merciler/kurumlar, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin öngördüğü ulusal ve uluslararası yetkili tüm gerçek ve tüzel kişiler, şirketimizin ortakları, bağlı ortaklıkları, ana ortaklığı, hâkim ortağı, doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve ortaklıkları, Turizm mevzuatında sayılan veya turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer kuruluşlar ve kuruluş birlikleri, şirketimizin doğrudan ve dolaylı olarak iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet aldığı ve hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilere yurt içinde ve yurt dışına yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.
  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi: Yukarıda belirtilen amaçlarla gerçek kişi Müşteri, personel, tedarikçi veya tedarikçi çalışanı olanların kişisel verileri; şirketimizin merkez ve şubeleri ile ilgili diğer birimleri ve diğer hizmet birimleri, iştirakleri, işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, TAKBİS, ATS, POS, ödeme talimatı, tur satış ve rezervasyon , transfer, konaklama vs. taleplerin internet üzerinden online olarak veya manuel olarak alınması gibi her türlü sistemler, internet siteleri, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, şirketimizin merkez ve şubeleri ile diğer hizmet birimlerine ait telefonlar, bilgisayarlar ve kameralar, kayıtlı elektronik posta, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj, swift ve benzerleri/diğerleri, şirketimize yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.
  • İlgili Kişinin Diğer Hakları: KVKK’nın 28’inci maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla şirketimize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere kanunda ilgili kişi olarak tanımlanan gerçek kişiler, (a) kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK’nın 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
  • Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; kvkk@meetingpointturkey.com adresi veya Şubelerimiz aracılığıyla yazılı ve imzalı olarak şirketimize iletebilirsiniz.
  • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanırken, mevzuatın izin vermesi halinde şirketimizin ücret/masraf talep etme hakkı saklıdır.